Verkoopsvoorwaarden

art.1
Onze prijzen van offertes en bestekken worden slechts ten indicatieve titel opgegeven doordat deze onderhevig zijn aan economische schommelingen.
De geldende prijs is die van kracht is op de dag van de levering.
Alle bestellingen gebeuren in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming en met sterkmaking van de contractant voor de erfgenamen.

art.2
Indien de foutieve uitvoering van de verplichtingen door de contractant ons noopt de overeenkomst te ontbinden, bedraagt de door de contractant te betalen schadevergoeding 3O% van de verkoopprijs onder voorbehoud van verhoging indien wij het bewijs leveren van een belangrijkere schade.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden lastens de verkoper dan heeft de contractant eveneens recht op vergoeding van zijn schade overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels. De verkoper zal evenwel nooit gehouden kunnen zijn tot de onrechtstreekse schade die de contractant zou hebben geleden.

art.3
Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art.4
De contractant draagt het volledige risico over de goederen die voor zijn rekening in onze magazijnen worden bewaard.

art.5
De verkoper draagt niet de minste verantwoordelijkheid voor de gevolgen van toeval, overmacht, lock-out etc… Indien deze omstandigheden zich voordoen, heeft de contractant niet het minste recht op een schadevergoeding.

art.6
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de contractant.

art.7
Eventuele bemerkingen over gebreken aan onze goederen ne of diensten moeten aan ons gericht zijn ten laatste 8 dagen na de levering en vooral voor het gebruik ervan. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden.

Art.8
Indien de contractant de overeenkomst éénzijdig verbreekt is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen aannemingsprijs.

art.9
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt steeds verzocht de datum en de nummer van de factuur te vermelden.

art.10
Iedere betaling dient contant bij levering te geschieden, behoudens andersluidend beding.

art.11
In geval van niet betaling zal het bedrag der factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met:
-15% met een minimum van € 50,00 hoofdens schadevergoeding
-1% intrest op de hoofdsom per maand.
-Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

art.12
In geval van niet betaling heeft de verkoper het recht de verdere leveringen te schorsen. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

art.13
De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot de algehele betaling.

art.14
Alle betwistingen tussen de koper en verkoper vallen onder de bevoegdheid van de rechtscolleges van Antwerpen en worden geregeld door het Belgisch recht.

art.15
Onze eigen verkoopsvoorwaarden gelden boven deze van onze contractanten en de nietigheid van één artikel zal de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.